Dịch vụ Outsourcing

ToggleChat: sản phẩm giao tiếp nội bộ

 • Đăng nhập bằng tài khoản OpenPeak
 • Quản lý thông tin tài khoản: thiết lập ảnh đại diện, trạng thái, một số cài đặt khác
 • Quản lý contact: thêm vào contact, tạo nhóm con trong contact list
 • Call, chat giữa 2 người, hoặc theo nhóm

xPost: quản lý hệ thống email Microsoft Exchange

 • Quản lý đăng nhập: đăng nhập, ghi nhớ tài khoản, quản lý thông tin tài khoản đăng nhập
 • Quản lý email: tải email từ server, xem chi tiết email, tìm kiếm, sao chép, di chuyển, xóa, đánh dấu
 • Gửi email: gửi email mới với đính kèm, reply, reply all, forward
 • Liên kết với ứng dụng Lịch (quản lý lịch, sự kiện), Giao tiếp (chat, call) tạo thành bộ ứng dụng văn phòng

xCalendar: quản lý lịch và sự kiện

 • Quản lý đăng nhập
 • Lấy native calendar theo thiết bị
 • Tải danh sách cuộc họp, sự kiên từ server
 • Thêm, sửa, xóa các sự kiện